Участващата кариера в конкурса е находището за кварцов пясък „Дренака запад, участък „Запад” и се намира на територията на община Девня. Тя се стопанисва от дъщерна компания на „Девня Цимент“. От 2005 година е основен източник на суровина за производството на клинкер и цимент за компанията. Добивът на пясък към момента се извършва на площ около 60 декара. Заради спецификата на добив на суровината, на двата работни хоризонта са се създали подходящи условия и там се наблюдават множество хралупи, заслони и образувания, които приютяват различни биологични видове като птици (щъркел, корморан, фазан, орел и др.), влечуги (смок, гущер и др.), насекоми (бръмбари, оси, пчели, мухи, комари и др.), бозайници (заек, катерица, мишка, прилепи, чакал, лисица, таралеж и др.) и други. Срещат се естествени насаждения като от дърветата са: габър, благун, дъб, култури от акация, бор, липа и др., от храстовидните видове: глог, дрян, шипка, смрадлика, люляк, леска, бъз, птиче грозде и др., и от тревната покривка: ягода, жълт и червен кантарион, бял равнец, мащерка, риган и др.  Не на последно място е предвидена и техническа и биологична рекултивация на всички нарушени терени в края на експлоатацията на находището.