This project constitutes a continuation and extension of project “Measures to optimize habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański” which was carried out by another team in IV edition of QLA in 2016. After five years we want to study herpetofauna of the quarry in order to measure effectiveness of prior actions and possibly modify them. The analysis will allow carrying out evidence-based conservation actions to increase environment heterogeneity and provide good microhabitats for hibernating, basking, sheltering, mating, foraging and oviposition. This will be supplemented with photographic documentation and exhibition to promote the project, and with comprehensive biological education of local community and visitors of Natural Centre (pl. Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze) in Zielona Góra city.

October

With the advent of fall, activity of animals has significantly decreased.

Прочетете повече
12Окт.

Październik

Wraz z nastaniem jesieni, aktywność zwierząt wyraźnie się obniżyła.

Прочетете повече
11Окт.

September

In September we are continuing maintainenance of vegetation and faunistic observations.

Прочетете повече
15Септ.

Wrzesień

We wrześniu konytuujemy pielęgnację roślinności i obserwacje faunistyczne.

Прочетете повече
14Септ.

The Exhibition

Yesterday in the Nature Center in Zielona Góra there was an official opening of photographic exhibition about our project.

Прочетете повече
27Авг.

Wystawa

Dzisiaj w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze otwarto wystawę fotograficzną o naszym projekcie.

Прочетете повече
26Авг.

Reproductive Success of Sand Lizards

On the third of August we observed many hatchlings of Sand Lizards.

Прочетете повече
23Авг.

Sukces Rozrodczy Jaszczurek Zwinek

Trzeciego sierpnia odnotowano wiele dopiero co wyklutych jaszczurek zwinek.

Прочетете повече
22Авг.

Metamorphosis of water frogs

Currently in the quarry we can observe mass metamorphosis of edible, pool and marsh frogs.

Прочетете повече
25Юли

Metamorfoza żab zielonych

W dużych ilościach obecnie przeobrażają się żaby jeziorkowe, wodne i śmieszki.

Прочетете повече
24Юли

Metamorphosis of smooth newts

One more reproductive success in Nowogród Bobrzański quarry

Прочетете повече
23Юли

Metamorfoza traszek zwyczajnych

Kolejny sukces rozrodczy na terenie kopalni KSM Nowogród Bobrzański

Прочетете повече
22Юли

Observations and maintenance of habitats

We continue faunal survey and maintenance of habitats

Прочетете повече
21Юли

Pielęgnacja siedlisk i obserwacje

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze i pielęgnację siedlisk

Прочетете повече
20Юли

Reproductive success of grass snakes

A sawdust pile as a nesting place for grass snakes has worked out!

Прочетете повече
19Юли

Sukces rozrodczy zaskrońców

Kopiec dla zaskrońców zwyczajnych się sprawdził!

Прочетете повече
17Юли

On-site meeting with the Jury

Last tuesday we met the Jury to present our project.

Прочетете повече
16Юли

Spotkanie z Jury w żwirowni

W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z Jury by opowiedzieć o naszym projekcie.

Прочетете повече
15Юли

June - the month of biodiversity and abundance

June was a month of lush growth and flowering of vegetation as well as development and metamorphosis of larvae of some amphibian species.

Прочетете повече
08Юли

Czerwiec – Miesiąc Różnorodności i Obfitości Przyrodniczej

Czerwiec - to okres bujnego wzrostu i kwitnienia roślinności oraz szybki rozwój i metamorfoza larw niektórych gatunków płazów.

Прочетете повече
07Юли

A Slow Worm and happy Sand Lizards

On the 27th of May we observed animals near microhabitats that we had prepared for them.

Прочетете повече
04Юни

Padalec zwyczajny i szczęśliwe jaszczurki zwinki.

27 maja obserwowaliśmy zwierzęta przebywające w otoczeniu mikrosiedlisk, które dla nich przygotowaliśmy.

Прочетете повече
03Юни

Educating

Classes with kids from elementary school of Nowogród Bobrzański

Прочетете повече
30Май

Edukujemy

Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Прочетете повече
29Май

Mating season of Sand Lizards !

On the 19th of May we observed many Sand Lizards. They are now having breeding season.

Прочетете повече
26Май

Jaszczurki zwinki godują !

19 maja udało nam się zaobserwować wiele jaszczurek zwinek, które obecnie mają okres godowy.

Прочетете повече
25Май

The heyday of amphibian and reptile activity!

On the 19th of May we completed some tasks related to optimisation of microhabitats' quality for animals. Among others, we added sawdust to a heap for Grass Snakes, we tidied up stacks of branches and created heaps of stones - having Sand Lizards in mind.

Прочетете повече
24Май

Sezon aktywności płazów i gadów w pełni !

19 maja wykonywaliśmy różne prace związane z poprawą jakości mikrosiedlisk dla zwierząt, między innymi dosypaliśmy trociny w kopcach przeznaczonych dla zaskrońców zwyczajnych, uporządkowaliśmy gałęziowiska i utworzyliśmy sterty kamieni – głównie z myślą o jaszczurkach zwinkach.

Прочетете повече
23Май

Stone Heaps for Lizards

On the 14th of April 2 stone heaps for lizards have been built. We also managed to observe and document amazing animals.

Прочетете повече
23Апр.

Kamieniowiska

14 kwietnia stworzono dwa kamieniowiska dla jaszczurek zwinek. Udało nam się także zaobserwować i sfotografować wspaniałe zwierzaki.

Прочетете повече
22Апр.

Spawn!

On the 7th of April we committed further naturalistic observations.

Прочетете повече
20Апр.

Jest i skrzek!

7 kwietnia poczyniliśmy kolejne obserwacje faunistyczne.

Прочетете повече
13Апр.

We are building a pond!

On the 7th of April we built a small pond, cleaned littoral zone of the existing one and erected a heap of branches mixed with sawdust.

Прочетете повече
12Апр.

Kopiemy zbiornik!

7 kwietnia wykopaliśmy niewielkie oczko wodne, wyczyściliśmy strefę litoralną istniejącego stawu oraz stworzyliśmy kopiec z gałęzi i trocin.

Прочетете повече
11Апр.

Frogs and newts

On the 25th of March we have seen both often and rarely seen amphibians.

Прочетете повече
06Апр.

Żaby i traszki

25 marca zaobserwowalimy tak często, jak i rzadko spotykane płazy.

Прочетете повече
04Апр.

Sand lizards

During a survey on the 25th of March we observed sand lizards.

Прочетете повече
03Апр.

Jaszczurki zwinki

Podczas badań faunistycznych 25 marca zaobserwowaliśmy jaszczurki zwinki.

Прочетете повече
02Апр.

What lives here?

On the 25th of March we conducted a faunal survey and we uncovered a fragment of the site preparing it for pouring stones there.

Прочетете повече
01Апр.

Co tu żyje?

25 marca zrealizowaliśmy badania faunistyczne oraz odsłoniliśmy fragment terenu przygotowując go do wysypania tam kamieni

Прочетете повече
31Март

We keep on going!

On the 22nd of March habitat heterogenity was increased

Прочетете повече
28Март

Działamy dalej!

22 marca zwiększona została heterogenność środowiska objętego działaniami projektowymi

Прочетете повече
27Март

Revitalisation

On the 21st of March we tidied area near the amphibian pond in KSM Nowogród Bobrzański.

Прочетете повече
24Март

Rewitalizacja

21 marca uporządkowaliśmy teren wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów w KSM Nowogród Bobrzański.

Прочетете повече
23Март

The work has started!

On the 18th of March we visited the place for a survey and field work.

Прочетете повече
22Март

Prace ruszyły!

18 marca rozpoczęły się piersze prace

Прочетете повече
19Март