Кариерите като естествен хабитат / местообитание

Когато извличаме минерали, ние променяме пейзажа и на пръв поглед изглежда, че унищожаваме природата и подкопаваме биологичното разнообразие. Но кариерите всъщност могат да осигурят важни местообитания за растения и животни, които все повече се изместват от обитанието в други райони, както по време на активната фаза, така и чрез рекултивация в природните местообитания.

Кариерите могат да осигурят динамична мозайка от местообитания на различни етапи на усвояване и създаване на релефи, които осигуряват интересна микротопография с уникални климатични условия. Чрез активния процес на кариерата тези характеристики често имат преходен характер и се срещат в различни части на площадката по различно време. 

Тези екологични ниши предлагат на животните и растенията зона за обитание, която днес рядко биха открили извън нашите кариери. Някои примери за тези видове са: пясъчен мартин, пчелояд, сова орел, жълтокоремна жаба, крастава жаба, както и пчелната орхидея и други редки орхидеи. 

Възможностите за създаване и управление на местообитания могат да бъдат разделени на три отделни области: активна зона за добив, неоперативна земя (области, които попадат под контрола на управлението на компанията, но които никога няма да бъдат извлечени) и добив след рекултивация. 

Местообитанията, свързани с активната фаза на кариера, включват ранни пионерни влажни зони и тревни площи и поддържат много видове, които се нуждаят от голи почви или минимална растителност, субстрати, бедни на хранителни вещества и топли климатични условия. Поради геологията някой райони могат да бъдат обработвани и оставяни за няколко години и след това преработвани. Поради този динамичен начин на работа, тези пионерски местообитания често се нарушават и се развиват другаде, така че има постоянно движение на пионерски местообитания в цялата кариера, следвайки процеса на добив. 

В по-голяма или по-малка степен кариерите могат да имат райони на местообитание, заобикалящи границата на добива, които няма да бъдат обработвани и да останат необезпокоявани през целия живот на кариерата. Тези области имат възможност да бъдат подобрени в полза на биологичното разнообразие или чрез целенасочени управленски действия, или чрез разработване на нови местообитания, например езера.  

След процеса на добив кариерите се възстановяват, като крайната употреба се определя чрез консултация със съответните власти и околните общности. Това предлага нова възможност за създаване на местообитания. На много места добивът на минерали води до създаване на специфични местообитания, оставяйки водни обекти, които изкуствено са подобрени от природните дадености. Други забележителни местообитания, които могат да се развият в изтощени кариери, са варовити пасища, гори - влажни и сухи, пустоши и други влажни зони.

Можете да прочетете повече за подхода на HeidelbergCement за биологичното разнообразие на уебсайта на компанията тук.